ساعت کار نمایندگی
روزهای دوشنبه تا جمعه
ساعت 9:15 الی 17:15 (بجز تعطیلات رسمی)
ساعت کاربخش کنسولی
روزهای دوشنبه تا جمعه
ساعت 9:15 الی 13 (بجز تعطیلات رسمی)

گالری فیلم